Chính sách & Thực hành

Chính sách cho hoạt động kinh doanh của P & G xuất phát từ Mục đích, Giá trị và Nguyên tắc của chúng tôi. Các chính sách của chúng tôi là những tuyên bố đầy tham vọng về việc áp dụng Mục đích, Giá trị và Nguyên tắc của chúng tôi cho các vấn đề rộng lớn, các vấn đề chính và kỳ vọng xã hội. Mặc dù P & G cạnh tranh mạnh mẽ để đạt được thành công trong lãnh đạo và kinh doanh, Công ty không chỉ quan tâm đến kết quả mà còn quan tâm đến cách thức đạt được những kết quả đó. Chúng tôi sẽ không bao giờ tha thứ hay dung túng cho các nỗ lực hoặc hoạt động để đạt được kết quả thông qua các giao dịch bất hợp pháp hoặc phi đạo đức ở bất cứ đâu trên thế giới. Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm về một chính sách cụ thể.